طلوع من

وقـتـی کـه دلـتـنـگ مـیـشـم و
هـمـراهـه تـنـهـایـی مـیـرم
داغ دلـم تـازه مـیـشـه
زمـزمـه های خـوندنـم
وسـوســـه هـای مـونـدنـم
بــا تــو هـــم انـــدازه مـیــشــه

قـد هـزار تـا پـنـجـره
تـنـهـایـی آواز مـیـخـونـم
دارم بـا کــی حــرف مـیــزنـم
نـمـیـدونـم نـمـیـدونـم
ایـن روزا دنـیـا واسـه مـن از خـونـمـون کـوچـیـکـتـره
کــاش مـیـتـونـسـتـم بـخـونـم قـد هـزار تـا پنجـره
طـلـوع مـن طـلـوع مـن
وقـتی غـروب پـر بزنـه مـوقـع ی رفتنـه منـه
طـلـوع مـن طـلـوع مـن

حـالا کـه دلـتـنـگـی داره
رفـیـق تـنـهـایـیـم مـیـشـه
کـوچــه هـا نــا رفـیـــق شـدن
حـالا کـــه مـیـخـوان شــب و روز
بـه هـمـدیـگـه دروغ بـگـن
سـاعـتـهــا هـم دقـیـق شـدن
طـلـوع مـن طـلـوع مـن
وقـتی غـروب پـر بزنـه مـوقـع ی رفتنـه منـه
نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب دوشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸٥
کلمات کلیدی سیاوش قمیشی

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008