اينم بمونه ... بنيامين

هوا بوی نم گرفته ، دوباره دلم گرفته

صداي گريه ي بارون ، تو خيابون دم گرفته

بـا نگاهـت قلبـمـو ازم گـرفتـی ،  اينم بـمـونـه

بـا غـرورت مـنـو دسـت کــم گـرفتـی ، اينم بمـونـه

گـفتـی کـه قـلبتو پس ميـدم ديـوونه ، اينم بمـونـه

گـفـتـم اين قـلـب توئه پيشت بـمـونه ، اينم بمـونـه

خواستم عاشقت کـنـم گفتـي محاله ، اينم بمـونـه

گفتی که تو هم دلت چه خوش خياله ، اينم بمونـه

مـن مـی گـفـتــم شـب عـشـق بـا ايــن سـيـاهــی

نـداره تـرسـي بـرام وقـتــي تــو مـاهــی

تو ميگفتي آره من ماهم ولی تو اومدی

 آسمونـت رو اشتباهی  ،  اينـم بمـونـه

 

  تا بعد 




نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب چهارشنبه ٦ اردیبهشت ۱۳۸٥
کلمات کلیدی

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008