خودت میدونی من دوست دارم

صبح پا می شم می بینم یکی از عکساتو ، میام دنبالت می خوام بگیرم دستاتو
دوست نـدارم کـه هیچ وقـت ببینـم اشکـاتو ، ببینـم اخمـاتو چون شنیـدم حـرفـاتـو
خودت می دونی که تو داف منی ، یه کار ازت میخوام خیلی هم هست کـار کمی
یـه وقت پا نشی با کسی بری جای بدی ، همیشه و همیشه بدون کـه مال منـی
ویلی هیچ وقت حاضر نیست تو رو با کسی عوض کنه دوست داری یه کسی با تو باشه همش دورت
پـسـری بــا تــو واســه فـقــط خـودت بـخــره بـهـتـریـن کــادو واســه تـولــدت
وقتی بهم میگی دوسم داری می فهمم ، شوخی که می کنی لوسم باشی میخندم
تو دعوا نمی زنم داد تو سرت ، میام واسـه آشتی می ذارم یه ماچ رو لبت

خـودت می دونـی مـن دوسـت دارم صبح میـری شـب بـرگـرد پـیـشـم
می خوام روی لبات بوس بذارم چون فقط با تـو من سر گـرم میشم

می خوام برم امـروز سر اصل مطلب ، از دافم بگم دیگه بسه کل کل
ببین عزیـزم گـل من خوشگلم ، میخوام بت بگـم هرچی گفت دلـم
بجای اینکه توی آهنگام من فحش بدم ، تا بدونی دوریت هست تنها مشکلم
دوسـت دارم مـن دیـوانـه وار ، ولـی هـر چنــد خیـلـی فاصـلـه سـت میـانـه مـا
از هـمــون روز اولــی کــه دیــدمـــت ، تــا اون روزی کــه دیـگــــه رسـیــدم بــت
می خواستم باهات بمونم من خیلی ، نمی خواستم هیچوقت از پیشم بری
هـر کـاری می کنـم بـه عشـقتـه ، می خوام اسمـت رو همـه جـا نوشته شـه
تو واسه ی من هستی یه فرشته که ، باهاش جهنمم می تونه بهشت بشه

خودت می دونــی من دوست دارم صبح مـیـری شـب بـرگـرد پیشـم
می خوام روی لبات بوس بذارم چون فقط با تو من سر گرم میشم

تو همـه مشکلات بودی با مـن وقتی هیچکـی نبودم مونـدی واسم
دوست دارم آره گوش کن ، حاضر نیستم با چیزی عوض کنم حتی یه تار مو تو
عاشقـم عاشق صدای لطیفت ، دیوونـم میکنـی با اون نگـاه نجیبت
تـا الان بودی خیلـی واسـم با مرام فکر نکنـم کسـی مثل تو باشـه انقـدر با وـفا
گوگولی نـاز مـن ، وقـتـی لبخنـد میزنـی دنیـا واسـم میشه تـازه تـر
از وقـتـی شـدی تـو مـال مـن زنـدگـیـم شـده تکمیل ، دیـگـه کـامـلا
دستای نازتو بذار تو دستای من بیا ببرمت خوشگل واسه شام امشب
وقـتـی بـا تـوام مشکلاتـم میشـه ساده تـر باهـام حرف بـزن ، مـاه مـن

خـودت مـی دونـی مـن دوسـت دارم صبح میـری شـب بـرگــرد پـیـشـم
می خوام روی لبات بوس بذارم چون فقط بـا تـو من سر گرم مـیـشـم
نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب یکشنبه ۱٤ آبان ۱۳۸٥
کلمات کلیدی گروه زد بازی

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008