اشکاتو نگه دار ... يگانه

نه . اشکاتو نگه دار ، واسه غروب فـردا ،  يکی به صورت گل ، سيلی ميکوبه فردا

فردا عاشقان پيرو ، رو دوششون ميارن ، اون قامت رشيدو ، کشون کشون ميارن

نه . اشکاتو نگـه دار ، باز محشره گـناهِ ، مهـمـونسـرای بی آب ، باز قتـلـگـاه مـاهِ

نه . جانشين ابليس ، مهمون نوازی اين نيست ، آهای خليفه کفر ، اين حقه بازی اين نيست

طفلکی زخم تاول ، ميسوزونه پاهاشو ، ولی بازم رو پاهاش ، ميخوابونه باباشو

واسـش لالايـی ميـگـه ، بـرای آخـريـن بـار ، بـابـاشـو ســر بريدن ، بابا خدانگـهدار

نـه اشـکـاتو نگـه دار ، باز محشـره گـناهِ ، مهمـونسـرای بی آب ، باز قتلـگـاه مـاهِ

نـه اشـکـاتو نگه دار ، واسه غروب فردا ، يکی به صورت گل ،  سيلی ميکوبه فردا

 

  تا بعد  
نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب شنبه ٩ اردیبهشت ۱۳۸٥
کلمات کلیدی

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008