با ما بد کردی ... رضا صادقی

نمی تونـم ببخشمـت ،‌ دور شـو بـرو نبينمت

تيـكـه اي بـودي از دلـم ،‌ گـنديـدي و بريدمـت

هـزار و يك رنگــي بــدون ،‌ دروغ و نيــرنگـي بـدون

واسـه دل عـاشـق مـن ،‌ بـد نامـي و ننگـي بدون

راهمـو كج كـردي عـزيـز ،‌ عشقمـو رد كردي عزيز

خودت ندونستي چي كردي ،‌با ما بد كردي عزيز

يـادت ميـاد گـفتـم بهـت ،‌ اگـه نميشـي مرهـمم

تـو رو خـدا زخمم نشو ،‌ كه تيكه پاره است بدنم

تـو عيـن نـابـاوريـها ،‌ تـو هـم شـدي يـه زخـم نـو

هيچ نميخـوام مثل تـو شم ،‌ از جلوي چشام برو

راهـمـو كـج كـردي عـزيـز ،‌ عشقمو رد كردي عزيز

خودت ندونستي چي كردي ،‌ با ما بد كردي عزيز
نویسنده مطلب یک عدد محمد تاریخ ارسال مطلب جمعه ۱٥ اردیبهشت ۱۳۸٥
کلمات کلیدی

→ صفحه بعدی صفحه قبلی ←
  Designed by MyComputer.ir Copyright © 2008